Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα Accounting Awards 2022 powered by PROSVASIS µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα Συµβουλευτικές Εταιρείες, Οικονοµικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Λογιστικά Γραφεία, Σύµβουλοι Τεχνολογίας καθώς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών που εδρεύουν στην Ελλάδα. Υποψήφια για τα βραβεία Accounting Awards 2022 powered by PROSVASIS µπορούν να είναι έργα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν και παρουσίασαν αποτελέσµατα κατά την τελευταία διετία (2020-2021). Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Μια υποψηφιότητα µπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από µια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαµβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρµόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά µε συγκεκριµένη δοµή και σαφήνεια ανάλογα µε το περιεχόµενο και τα ζητούµενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συµµετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που οι συµµετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή/και της Επιτροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να µεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειµένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εµπιστευτικά, σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα συµµετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην κατηγορία “Άλλο” ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινοµηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δηµιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δηµιουργία µια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία “Άλλο” δεν έχει το δικαίωµα επιλογής δηµιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαµβάνει αυτόµατα µε την υποβολή της υποψηφιότητας η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων θα είναι προσαρµοσµένος στις υγειονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

Οι συµµετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δηµοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συµµετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται µόνο στα µέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων, ανακοινώνονται µόνο τα βραβευµένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή µαταιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – µεταξύ αυτών και η πανδηµία, καθώς και τυχόν µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της πανδηµίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει σχετικά τους συµµετέχοντες µέσω email.

Οι συµµετέχοντες στα βραβεία ουδεµία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συµµετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη µια υποψηφιότητα, θα πρέπει µέχρι την προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων:
 • Να επισκεφτείτε το website των βραβείων, να συµπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγµατοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασµούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των Accounting Awards 2022 powered by PROSVASIS και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected].

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι µη επιστρέψιµο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύµατος επικοινωνήστε µε τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συµπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο. Tip: Σας προτείνουµε να µην γράφετε µεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συµµετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρµόστε τον τίτλο και το κείµενο ανάλογα µε την περιγραφή της κατηγορίας

2. Δραστηριότητα

Επιλέξτε εάν είστε Συμβουλευτική / Λογιστική Εταιρεία, Περιφερειακό Λογιστικό Γραφείο, Οικονομική Διεύθυνση Επιχείρησης ή Πάροχος (Τεχνολογικών ή άλλων υπηρεσιών και υποδομών).

3. Συµµετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας (κατά περίπτωση ανάλογα με την Ενότητα και την Κατηγορία της υποψηφιότητας), όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).
Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

4. Συντελεστές (προαιρετικά)

Παρακαλούμε να αναφέρετε εάν επιθυμείτε τους συντελεστές των έργων που περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά σας (π.χ. συνεργάτες, σύμβουλοι, μελετητές).

5. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Για τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιγραφή της υποψηφιότητας παρακαλούµε δείτε αναλυτικά τα ζητούµενα υποψηφιότητας ανά Ενότητα και Κατηγορία βράβευσης ανωτέρω. Καθώς το κείµενο υποψηφιότητας είναι µείζονος σηµασίας κατά την αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας, σας ενθαρρύνουµε:

 • Να δώσετε έµφαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν το συγκεκριµένη έργο ή τον αντίκτυπο της υποψηφιότητας στην αγορά µοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόµο στην κατηγορία που υποβάλετε υποψηφιότητα.
 • Να συµπεριλάβετε ποιοτικά και ιδίως ποσοτικά δεδοµένα και χαρακτηριστικά, που κατά την κρίση σας, ενισχύουν την υποψηφιότητα σας.
 • Να χρησιµοποιείτε απλό κείµενο (plain text).
 • Να περιγράψετε µε σαφήνεια το περιβάλλον της αγοράς που κινείται η υποψηφιότητά σας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας.
 • Να περιγράψετε τεκµηριωµένα τα αποτελέσµατα/ωφέλειες που προέκυψαν από ένα συγκεκριµένο έργο ή από τον αντίκτυπο της υποψηφιότητας σε συγκεκριµένο κλάδο της αγοράς – θα συνεκτιµηθούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης προκλήσεων.

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούµε να µας επισηµάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δηµοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δηµοσιοποιεί τυχόν εµπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δηµοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συµµετέχουσα εταιρεία/οµάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media – ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούµε να καταρτίσετε µια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δηµοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των Accounting Awards, τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα της Boussias, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας µε µεστό χαρακτήρα. Συµπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκµηρίωσης, τα οφέλη και συµπεράσµατα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείµενα εµπορικού – διαφηµιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην δηµοσιεύσει κείµενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν µαζί µε την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Media – ready image (αρχείο png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Παρακαλούμε προσθέστε το media-ready image που θα θέλατε να συνοδεύει τη σύνοψη υποψηφιότητας, σε περίπτωση βράβευσής σας.

9. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

10. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συµπεριλάβετε γραφήµατα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Σύστημα Αξιολόγησης

Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωµένους και έµπειρους οικονοµολόγους, λογιστές, συµβούλους επιχειρήσεων, ακαδηµαϊκούς και εκπροσώπους θεσµικών φορέων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια οµάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας και για τη διασφάλιση της αµεροληψίας των αποτελεσµάτων. Η ψηφοφορία είναι µυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων και να µην επηρεάζεται το µέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθµολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο στο οποίο συµµετείχε η εταιρεία στην οποία τα µέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση οποιασδήποτε άλλης συµµετοχής µε την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.

Κριτήρια & Σύστημα Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

 • Καινοτοµία
  Οποιαδήποτε πρωτότυπη πρακτική, η οποία βελτιώνει σηµαντικά και αποδεδειγµένα την υπηρεσία για την οποία επινοήθηκε και στην οποία εφαρµόζεται.
 • Πρακτικότητα
  Οποιαδήποτε ολοκληρωµένη λύση, η οποία µε απλό και σαφή τρόπο και µε εύκολη χρήση λύνει µικρά ή µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οικονοµικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια.
 • Αποτελεσµατικότητα
  Καταγραφή σε ποσοτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων που είχε το συγκεκριµένο έργο/σύστηµα/µέθοδος/παρέµβαση/πρωτοβουλία κ.λπ.

Θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν ανάλογα στοιχεία που αφορούν στα παρακάτω.

Πυλώνας 1: Συμβουλευτικές & Λογιστικές Εταιρείες

Όπου εφαρµόζεται, θα αξιολογηθούν:

 • Το penetration στην αγορά µε στοιχεία όπως ο αριθµός χρηστών, οι εταιρείες που χρησιµοποιούν την υπηρεσία κ.λπ.
 • Στοιχεία για την καινοτοµία της υπηρεσίας σε σχέση µε ανταγωνιστικές, προοπτικές για τη βελτίωσή της κ.λπ.
 • Επιχειρηµατικά αποτελέσµατα από την χρήση της υπηρεσίας από συγκεκριµένους πελάτες.
 • Αριθµός και εύρος πελατών.
 • Ολοκληρωµένες ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν.
 • Εξαιρετικά επιχειρηµατικά αποτελέσµατα από τις προσφερόµενες υπηρεσίες.

Πυλώνας 2: Περιφερειακά Λογιστικά Γραφεία

 • Αριθµός και εύρος πελατών.
 • Ολοκληρωµένες ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν.
 • Εξαιρετικά επιχειρηµατικά αποτελέσµατα από τις προσφερόµενες υπηρεσίες.
 • Οργανωτική ετοιµότητα και σύγχρονες υποδοµές που αξιοποιούν.

Πυλώνας 3: Οικονομικές Διευθύνσεις Επιχειρήσεων

 • Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες την τελευταία τριετία.
 • Οργανωτική ετοιµότητα και σύγχρονες υποδοµές που αξιοποιούν’.

Πυλώνας 4: Προμηθευτές Υπηρεσιών & Υποδομών

 • Το penetration στην αγορά µε στοιχεία όπως ο αριθµός χρηστών, οι εταιρείες που το χρησιµοποιούν κ.λπ.
 • Οι λειτουργίες του συστήµατος µε στοιχεία για τη λειτουργικότητα, την καινοτοµία σε σχέση µε ανταγωνιστικά συστήµατα, προοπτικές για την εξέλιξη του συστήµατος κ.λπ.
 • Επιχειρηµατικά αποτελέσµατα από την χρήση αυτών από συγκεκριµένους Πελάτες
Σύστηµα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συµµετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα) µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθµολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο µέσος όρος που εξάγεται από τις βαθµολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθµολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρµα, ο µόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιµέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθµολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσµατα και τη διαδικασία.