Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Συμβουλευτικές & Λογιστικές Εταιρείες

Ο πυλώνας αυτός αφορά στις µεγάλες οργανωµένες συµβουλευτικές και λογιστικές εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες. Πέρα από τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουν στις κατηγορίες βραβείων, περιλαµβάνονται οι βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν, αλλά και τα εξαιρετικά επιχειρηµατικά αποτελέσµατα των πελατών τους µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Κατηγορία 1.1: Εξαιρετικές Προσφερόµενες Υπηρεσίες

1.1.1 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το συµβουλευτικό έργο ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και ψηφιακού µετασχηµατισµού, χρηµατοοικονοµικής ενδυνάµωσης, επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, διαχείρισης κινδύνου κ.ά.

1.1.2 Λογιστικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το έργο λογιστικών υπηρεσιών οργάνωσης, επίβλεψης ή ανάληψης λογιστηρίου, κοστολόγησης παραγωγής, reporting, σύνταξης λογιστικών καταστάσεων, διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το Δηµόσιο κ.ά.

1.1.3 Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το έργο φοροτεχνικής υποστήριξη επιχειρήσεων στην τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας, τη σύσταση εταιρειών, την υποβολή δηλώσεων, τον φορολογικό έλεγχο, τη διαχείριση φορολόγησης ακίνητης περιουσίας κ.ά.

1.1.4 Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το έργο υποστήριξης οικονοµικών λειτουργιών όπως πρόβλεψη εσόδων-εξόδων, διαµόρφωση προϋπολογισµών, σχεδιασµός και ανάλυση cashflow, χρηµατοοικονοµικές µελέτες κ.ά.

1.1.5 Εργατικές & Μισθοδοτικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το έργο διαχείρισης µισθοδοσίας, έκδοσης µισθοδοτικής κατάστασης, ανάληψη της ηλεκτρονικής υποβολής αρχείων και εντύπων στα ασφαλιστικά ταµεία και στο ΕΡΓΑΝΗ, απογραφής εργοδότη στα ασφαλιστικά ταµεία κ.ά.

1.1.6 Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Βραβεύεται το έργο που αφορά σε έλεγχο εταιρικών ή ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σε έλεγχο φορολογικής συµµόρφωσης, σε διαχειριστικό έλεγχο κ.ά.

1.1.7 Υπηρεσίες Μ&Α (Mergers & Acquisitions)
Βραβεύεται το συµβουλευτικό έργο επιτυχηµένης επιχειρηµατικής εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης ή διάσπασης.

1.1.8 Υπηρεσίες Στελέχωσης & Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Βραβεύεται το έργο στελέχωσης οικονοµικής διεύθυνσης και λογιστηρίου και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού.

1.1.9 Άλλο

Κατηγορία 1.2: Βέλτιστες Πρακτικές

1.2.1 Αποτελεσματικά Συστήματα & Τεχνικές Διοίκησης
Βραβεύεται το έργο που αφορά στην εφαρµογή ενός συστήµατος ή µιας τεχνικής διοίκησης, που διασφαλίζει τη σύνδεση της απόδοσης των εργαζοµένων µε τους εταιρικούς στόχους.

1.2.2 Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
Βραβεύεται το έργο εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών, που αποδεδειγµένα απολαµβάνουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Απαιτούνται γραπτά testimonials πελατών και στοιχεία επικοινωνίας για επιβεβαίωση.

1.2.3 Ψηφιακός Μετασχηµατισµός
Βραβεύεται το έργο που βελτίωσε σηµαντικά τις διαδικασίες της εταιρείας, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και συστήµατα.

1.2.4 Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Βραβεύεται το έργο που αφορά σε συγκεκριµένη δράση ή σύνολο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

1.2.5 Συμμετοχή σε Διεθνείς Δράσεις & Πρωτοβουλίες
Βραβεύεται το έργο ή το σύνολο έργων αναφορικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας στο εξωτερικό.

1.2.6 Άλλο

Κατηγορία 1.3: Επιχειρηµατικά Αποτελέσµατα για Επιχείρηση-Πελάτη

Σημαντική Ανάπτυξη & Κερδοφορία
Βραβεύεται το έργο που αποδεδειγµένα συντέλεσε στην ανάπτυξη και στην αύξηση της κερδοφορίας µιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας το growth rate και τη βιωσιµότητα.

1.3.2 Επιτυχή Προγράμματα Αναδιοργάνωσης, Ανασυγκρότησης & Εξυγίανσης
Βραβεύεται το έργο αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης & εξυγίανσης επιχείρησης.

1.3.3 Επιτυχής Εύρεση Χρηματοδότησης για Πελάτες
Βραβεύεται το έργο διασφάλισης χρηµατοδότησης για επιχείρηση µέσω επιχειρηµατικού δανείου, άντλησης κεφαλαίων, επιχορηγήσεων, εγγυήσεων, crowdfunding κ.ά.

1.3.4 Επιτυχής Ένταξη & Ολοκλήρωση Προγραμμάτων του Αναπτυξιακού
Βραβεύεται το έργο επιτυχούς ένταξης στα αναπτυξιακά προγράµµατα της χώρας και τις δράσεις ΕΣΠΑ.

1.3.5 Επιτυχής Προσφορά Υπηρεσιών στο Εξωτερικό
Βραβεύεται το έργο ή το σύνολο του έργου που αφορά σε παροχή υπηρεσιών σε πελάτη του εξωτερικού.

1.3.6 Άλλο

Πυλώνας 2. Περιφερειακά Λογιστικά Γραφεία

Ο πυλώνας αφορά στα λογιστικά γραφεία της περιφέρειας που πέρα από τις λογιστικές υπηρεσίες σε πλήθος επαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων προσφέρουν και ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες

2.1. Αττική
2.2. Θεσσαλονίκη
2.3. Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία & Θράκη)
2.4. Δυτική Ελλάδα ( Ήπειρος, Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία & Ιόνιοι Νήσοι)
2.5. Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα & Εύβοια)
2.6. Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος & Κρήτη)
2.7. Νήσοι Αιγαίου (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Βόρειο & Ανατολικό Αιγαίο)

Πυλώνας 3. Οικονομικές Διευθύνσεις Επιχειρήσεων

Ο πυλώνας αφορά στην αναγνώριση των Οικονοµικών Διευθύνσεων των οργανωµένων επιχειρήσεων µε βάση τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν, τις εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις και τα αποτελέσµατα της εταιρείας, καθώς και τα ποιοτικά συστήµατα και τις υποδοµές που αξιοποιούν για να εκτελέσουν σωστά και αποδοτικά το έργο τους.

Κατηγορία 3.1: Βέλτιστες Πρακτικές

3.1.1 Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Βραβεύεται η οικονοµική διεύθυνση που αποδεδειγµένα µέσω της χρηστής λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής διοίκησης επιδρά στη λήψη στρατηγικών επιχειρηµατικών αποφάσεων, συνεισφέροντας στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

3.1.2 Αποτελεσματική Διαχείριση Κόστους
Βραβεύεται το έργο αποτελεσµατικής διαχείρισης (cost management) του άµεσου και του έµµεσου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, που συνδέεται άµεσα µε τις στρατηγικές ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης και την ανταγωνιστικότητα.

3.1.3 Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης
Βραβεύεται το έργο επιτυχούς άντλησης πόρων µέσω εναλλακτικής µορφής χρηµατοδότησης (factoring, leasing, forfeiting, franchising, venture capital, invoice trading, crowd-investing, crowdfunding κ.λπ.)

3.1.4 Συμβολή σε Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Βραβεύεται το έργο αποδεδειγµένης συµβολής της οικονοµικής διεύθυνσης σε επιτυχηµένη εξαγορά ή µιας συγχώνευση.

3.1.5 Αποτελεσματική Διαχείριση & Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Βραβεύεται έργο αποτελεσµατικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών που να περιλαµβάνει σύµφωνα µε την «αρχή των ίσων αποστάσεων» την τιµολόγηση, τις µεταβιβάσεις και τη χρηµατοδότηση.

3.1.6 Οικονομικές Επιδόσεις & Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Βραβεύεται το έργο εντοπισµού και ανάδειξης των δεικτών που καθιστούν βιώσιµη και κερδοφόρα την επιχείρηση, µε τη χρήση εργαλείων ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων όπως αριθµοδείκτες ρευστότητας, βιωσιµότητας και αποδοτικότητας, ανάλυση κινδύνων χρεοκοπίας, πρόβλεψη πτώχευσης, επιχειρηµατικοί και χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι.

3.1.7 Άλλο

Κατηγορία 3.2: Υποδοµές και Συστήµατα

3.2.1 Πληροφοριακά Συστήματά Οικονομικής Διαχείρισης
Βραβεύεται το έργο εφαρµογής, χρήσης και διαχείρισης τεχνολογιών πληροφορικής και πληροφοριακών συστηµάτων, που αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων της οικονοµικής διεύθυνσης και της επιχείρησης

3.2.2 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού

Βραβεύεται το έργο εκπαίδευσης και ανάπτυξης εξειδικευµένου προσωπικού µε συµµετοχή σε σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, µεταπτυχιακά. Αξιολογείται η επίδραση της εκπαίδευσης στους στόχους της επιχείρησης.

3.2.3 Συστήματα & Εργαλεία Reporting & Data Analytics
Βραβεύεται το έργο ανάπτυξης και εφαρµογής καινοτόµων συστηµάτων, εργαλείων και µεθόδων που παρέχουν ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα στο reporting και την ανάλυση δεδοµένων.

3.2.4 Καινοτόμες Διαδικασίες & Πρακτικές Οικονομικής Διοίκησης
Βραβεύεται το καινοτοµικό έργο που βελτιώνει τις διαδικασίες και τις πρακτικές της οικονοµικής διοίκησης.

3.2.5 Αναδιοργάνωση Διαδικασιών με Πελάτες & Προμηθευτές
Βραβεύεται το έργο αναδιοργάνωσης διαδικασιών µε πελάτες και προµηθευτές µε σκοπό να λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα. Συµπεριλαµβάνει αξιολόγηση του ρυθµού ανάπτυξης, αύξηση της κερδοφορίας, βελτίωση των ταµειακών ροών, αύξηση της παραγωγικότητας κ.ά.

3.2.6 Άλλο

Κατηγορία 3.3: Οικονοµική Αριστεία ανά Κλάδο

Βραβεύονται επιχειρήσεις που είχαν σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα την προηγούµενη χρόνια. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στους παρακάτω µεγάλους κλάδους:

3.3.1 Βιοµηχανία
3.3.2 Εµπόριο (λιανικό και χονδρικό)
3.3.3 Υπηρεσίες

Πυλώνας 4. Προµηθευτές Υπηρεσιών και Υποδοµών

Ο πυλώνας αφορά στους προµηθευτές υπηρεσιών και υποδοµών προς τις οργανωµένες συµβουλευτικές, λογιστικές & ελεγκτικές εταιρείες, τα λογιστικά γραφεία της περιφέρειας αλλά και τις οικονοµικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων.

4.1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα
Βραβεύεται το λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα που αποδεδειγµένα προσθέτει αξία στις επιχειρηµατικές λειτουργίες, παρέχοντας αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

4.2 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Τεχνολογίας & Υπηρεσίες για την Οικονομική Διοίκηση
Βραβεύεται η υπηρεσία ψηφιακής τεχνολογίας που µειώνει τον χρόνο εξυπηρέτησης και διευρύνει την αµφίδροµη επικοινωνία µε πελάτες και προµηθευτές, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονοµικής διοίκησης για reporting και ανάλυση.

4.3 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Βραβεύεται η βέλτιστη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Αξιολογείται η ταχύτητα, η ασφάλεια, η µείωση κόστους, η εξοικονόµηση πόρων κ.λπ.

4.4 Υπηρεσίες Outsourcing
Βραβεύεται η υπηρεσία outsourcing για τη µισθοδοσία, το λογιστήριο, τα πληροφοριακά συστήµατα και άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες προς το λογιστήριο και την οικονοµική διεύθυνση.

4.5 Υπηρεσίες Εύρεσης, Aνάπτυξης & Eκπαίδευσης Προσωπικού
Βραβεύεται η υπηρεσία στελέχωσης µόνιµης ή προσωρινής εργασίας, προσέλκυσης και επιλογής ικανών στελεχών, αξιολόγησης κα ανάπτυξης ταλέντου κ.ά.

4.6 Άλλο

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Από τη βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver και Bronze βραβεία σε κάθε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες βράβευσης ανά ενότητα. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα βραβεία ανά κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθµίες µεταξύ υποψηφιοτήτων. Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούµενη βαθµολογία (βάσει του µέσου όρου, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθµολογιών σε όλες τις κατηγορίες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείµει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης.

Platinum Awards

Το Platinum Award συνιστά τη µεγαλύτερη διάκριση για κάθε πυλώνα βράβευσης και απονέµεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στο συγκεκριµένο πυλώνα.

Κορυφαία Βραβεία

Τα Κορυφαία Βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το µεγαλύτερο άθροισµα βαθµολογίας από τις βραβευµένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθµούς:

Platinum βραβείο 10 βαθµούς
Gold βραβείο 7 βαθµούς
Silver βραβείο 3 βαθµούς
Bronze βραβείο 1 βαθµό

Συµβουλευτική Εταιρεία της Χρονιάς

Ο τίτλος Συµβουλευτική Εταιρεία της Χρονιάς απονέµεται στην εταιρεία που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον πυλώνα 1.

Περιφερειακό Λογιστικό Γραφείο της Χρονιάς

Ο τίτλος Περιφερειακό Λογιστικό Γραφείο της Χρονιάς απονέµεται στην εταιρεία που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στους πυλώνες 1 και 2.

Οικονοµική Διεύθυνση της Χρονιάς

Ο τίτλος Οικονοµική Διεύθυνση της Χρονιάς απονέµεται στην εταιρεία που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον πυλώνα 3.

Προµηθευτής της Χρονιάς

Ο τίτλος Προµηθευτής (Τεχνολογικών ή άλλων υπηρεσιών και υποδοµών) της Χρονιάς απονέµεται στην εταιρεία που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον πυλώνα 4.

**Σηµείωση: Η Κριτική Επιτροπή, µε την σύµφωνη γνώµη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωµα να µην απονείµει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόµενων βραβείων